Dostawa w ciągu 2 dni
Płatność za pobraniem
Polski magazyn

Ochrona danych osobowych

Spółka NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Słowenia, numer VAT: PL5263657160, numer w rejestrze: 8476845000 (zwana dalej „administratorem”) docenia i szanuje zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, podając swoje dane osobowe. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego będziemy wykorzystywać Państwa dane i postępować z nimi wyłącznie w zgodzie naszą Polityką prywatności, Państwa preferencjami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego, aktami wewnętrznymi i dyrektywami (słoweńską Ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „ZVOP-1”), słoweńską Ustawą o łączności elektronicznej (zwaną dalej „ZEKOM-1”), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”)).

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pozyskanych w witrynie pod adresem guavashop.pl jest spółka NextLevel, d.o.o., która sprawuje pełną kontrolę nad ich przetwarzaniem. Będziemy chronić Państwa dane osobowe przed ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją bądź dostępem nieupoważnionych stron trzecich, stosując najbardziej zaawansowane techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych NextLevel, d.o.o. zobowiązuje się do przetwarzania, przechowywania i ochrony Państwa danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dane będą starannie chronione przed ich niewłaściwym i nieuprawnionym wykorzystaniem, rozporządzeniem nimi, fałszowaniem i utratą. Dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji Państwa zamówień, przesyłania elektronicznych newsletterów lub komunikacji poprzez inne kanały zgodnie z celem, z którym dane zostały pozyskane. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych nieupoważnionym osobom i innym stronom trzecim. Wyjątkiem są zaufani partnerzy, podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy, którą zawarliśmy z nimi uprzednio w przedmiocie zabezpieczenia, ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych. Zobowiązujemy się do dbałości o to, aby zebrane dane były wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, na który udzielili nam Państwo zgody lub który leży w prawnie uzasadnionym interesie użytkownika i dostawcy.

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych, które NextLevel, d.o.o. otrzymuje poprzez różne kanały komunikacji. Nie ogranicza się ona wyłącznie do danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny guavashop.pl, ale dotyczy również danych zebranych w ramach loterii, przez telefon, poprzez pocztę elektroniczną itp.

 

Sposoby zbierania danych osobowych

Możemy zbierać Państwa dane w następujących sytuacjach:

 

Cele zbierania danych osobowych

Zamówienie i jego realizacja

W przypadku złożenia zamówienia online pod adresem guavashop.pl będziemy wykorzystywać wprowadzone informacje (adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.), aby zorganizować dostawę zamówionych produktów, pozyskać dodatkowe informacje od użytkownika bądź udzielać użytkownikowi informacji o statusie zamówienia. Dane będą wówczas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w sposób kompleksowy i z zachowaniem wysokiej jakości. Powyższe dane osobowe są również niezbędne do ostatecznego dostarczenia towaru, w związku z czym mogą one także zostać przekazane firmie kurierskiej lub centrum logistycznemu. Jako administrator przedmiotowych danych osobowych spółka NextLevel, d.o.o. będzie wykorzystywała wszystkie dane, których użyli Państwo przy wypełnianiu formularza po przejściu do kasy i które stanowią podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Bezpośrednia, spersonalizowana komunikacja z klientami

Elektroniczny newsletter – elektroniczny newsletter będzie przesyłany do Państwa w przypadku, gdy podali nam Państwo adres e-mail i udzielili Państwo wyraźnej zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej treści reklamowych, powiadomień od odpowiednich dostawców, ofert specjalnych, aktualnych ofert, materiałów promocyjnych i innych spersonalizowanych wiadomości, które Administrator uzna za stosowne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów.

Zgoda na osobistą, spersonalizowaną komunikację – jeżeli w witrynie internetowej w jakiejkolwiek formie udzielili Państwo zgody na bezpośrednią, spersonalizowaną komunikację, administrator może przesyłać Państwu stosowne informacje telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez SMS/MMS, pocztą tradycyjną, w formie materiałów drukowanych oraz za pośrednictwem wszelkich innych kanałów komunikacji.

Jeśli dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem guavashop.pl, zobowiązali się Państwo do przestrzegania Regulaminu oraz podali Państwo swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego (SMS), możemy – zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem – przesyłać Państwu wiadomości e-mail z ofertami podobnych produktów lub usług. Wycofanie zgody jest możliwe w oparciu o pierwszą otrzymaną wiadomość e-mail.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy kontaktować się z Państwem, korzystając z danych zawartych w powszechnie dostępnym ogólnym katalogu publicznym.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przesyłać Państwu materiały drukowane.

Aby zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenie związane z zakupami, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również poprzez personalizację przesyłanych treści, dzięki czemu otrzymają Państwo ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Powyższa oferta będzie opracowywana na podstawie Państwa wcześniejszych życzeń oraz zakupów, a jej przygotowanie jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do segmentacji i reklamy ukierunkowanej. Przykładem technologii umożliwiających reklamę ukierunkowaną oraz przygotowywanie spersonalizowanych i dopasowanych ofert są pliki cookie. Umożliwiają one dostosowanie treści do potrzeb i życzeń użytkownika, który w ten sposób otrzymuje lepsze oferty w mediach społecznościowych i może szybciej uzyskać dostęp do właściwych informacji w przeglądarkach internetowych. Dzięki nim możemy również śledzić ruch z różnych źródeł kierowany do witryny i przesyłać dane do zaufanych partnerów biznesowych (media społecznościowe, sieci wyszukiwania itp.).

W przypadku, gdy celem wykorzystywania danych osobowych jest marketing bezpośredni, na który udzielili Państwo wyraźnej zgody, administrator będzie oznaczał wszelkie tego typu wiadomości jako reklamowe, a użytkownik zawsze będzie miał możliwość samodzielnie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

 

Kompleksowe wsparcie klienta

W celu rozwiązania wszelkich niejasności i aby uzyskać informacje dotyczące produktów, cen, zamówień i innych, można skontaktować się z nami w dowolnej chwili, korzystając z czatu online, poczty elektronicznej pod adresem e-mail [email protected] lub innego aktualnie dostępnego kanału komunikacji. Dane osobowe, które nam Państwo podają (dane subskrybenta, numer zamówienia, historia zamówień, numer konta itp.) będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa żądania i zapewnienia wysokiej jakości obsługi. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest umowa sprzedaży, której zawarcie wymaga przetwarzania danych, lub zachowania obowiązków prawnych obu stron stosunku gospodarczego.

 

Analiza danych

Dane analityczne, które pozyskujemy w wyniku Państwa wizyty w witrynie internetowej lub które podają nam Państwo osobiście, mogą być również wykorzystywane do badania i analizy. Ponieważ przy prowadzeniu badań stosowane są pseudonimy, dane przetwarzane w celach badawczych są w większości przypadków anonimizowane; niemniej w rzadkich przypadkach tak nie jest. Powyższe przetwarzanie ma na celu kompleksowe zrozumienie potrzeb i pragnień naszych klientów, identyfikację trendów rynkowych, dostarczanie klientowi właściwych informacji, opracowywanie i udoskonalanie produktów i usług, prawnie uzasadniony interes, poprawę doświadczenia użytkownika, wyświetlanie spersonalizowanych reklam, a także ulepszanie użytej technologii i struktury witryny internetowej.

 

Rodzaje danych osobowych, które zbieramy

Dane osobowe, które mogą nam Państwo podać zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych formularzy lub w ramach różnych innych sposobów zbierania danych osobowych, obejmują:

Dane osobowe zbierane są w oparciu o platformę cyfrową lub o sposób korzystania z tej platformy przez Państwa (rejestracja, zamówienie, formularze, narzędzia analityczne). Korzystając z przeglądarki internetowej, przesyłają Państwo na nasz serwer swoje dane osobowe, w tym adres IP, datę wizyty, czas wizyty, limit czasu sesji w witrynie oraz adres URL odnośnika, a także informacje dotyczące Państwa płci, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Strony inne niż osoba, której dane dotyczą – np. w sytuacji gdy osoba prawna przekazuje administratorowi informacje o określonych osobach fizycznych – zapewniają o uzyskaniu stosownej zgody od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych przez administratora. Na podstawie artykułu 14 RODO, administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje i wszystkie dane zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Dostawcy.

Niektóre spersonalizowane i anonimowe dane statystyczne są gromadzone za pomocą technologii plików cookie i podobnych mechanizmów. Więcej informacji na temat polityki plików cookie można znaleźć pod adresem guavashop.pl.

Zgodnie z art. 147 (Poufność komunikacji) ust. 7 ustawy ZEKOM-1 w przypadku zamówień składanych przez telefon i komunikacji telefonicznej (połączenia przychodzące i wychodzące) rozmowa jest rejestrowana. Przepis ten zezwala na rejestrację komunikacji i powiązanych danych o ruchu w kontekście prawnie uzasadnionej praktyki handlowej w celu uzyskania dowodu transakcji rynkowej lub jakiejkolwiek innej komunikacji biznesowej. Strony zostaną poinformowane z wyprzedzeniem o rejestracji, jej celu oraz okresie przechowywania nagrania (zostaną o tym powiadomione osobiście przez osobę wykonującą połączenie lub przez automatyczną sekretarkę). Zarejestrowana komunikacja musi zostać usunięta niezwłocznie, nie później niż z chwilą zakończenia okresu przedawnienia roszczeń z tytułu danej transakcji. Wszystkie nagrania będą podlegały starannej ochronie i będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. Drogą telefoniczną możemy zbierać dane, które są nam absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia, realizacji kwestii formalnych i weryfikacji informacji, a w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody – możemy w ten sposób zbierać dane do celów komunikacji bezpośredniej i działań marketingowych.

 

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Strony trzecie będące podmiotami przetwarzającymi na mocy zawartej z nami umowy

Nie udostępniamy danych osobowych nieupoważnionym stronom trzecim, a Państwa dane osobowe są chronione z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, podając nam swoje dane osobowe, dlatego możemy przesyłać je w niektórych przypadkach wyłącznie zaufanym partnerom biznesowym, np. podmiotom przetwarzającym dane, z którymi zawarliśmy wewnętrzne umowy w przedmiocie przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Dotyczy to podmiotów prawnych, które obsługują dostawę Państwa produktów (własny magazyn, centrum logistyczne, firma transportowa), instytucji finansowych (płatność za zamówienie – banki) oraz współpracujących z nami osób fizycznych, które świadczą dla nas usługi związane z bezpośrednią, osobistą komunikacją. Dostęp do danych ma tylko określony personel odpowiedzialny za świadczenie usług i zobowiązany – nawet po rozwiązaniu umowy o pracę lub zmianie stanowiska – do zachowania poufności danych osobowych.

 

Media społecznościowe, sieci wyszukiwania i inne sieci internetowe

W witrynie guavashop.pl zainstalowane są różne wtyczki mediów społecznościowych, sieci wyszukiwania i innych sieci internetowych, które wykorzystują technologię plików cookie do zbierania zanonimizowanych danych za pośrednictwem przeglądarki i wysyłania takich danych na serwery dostawców (np. Facebook, Google itp.). Jeśli korzystają Państwo z tych mediów i sieci, mogą one również uzyskać dostęp do danych dotyczących Państwa aktywności i zainteresowań; zaakceptowali bowiem Państwo ich regulaminy oraz polityki prywatności. Aby uniknąć przesyłania danych, mogą Państwo wylogować się z tych mediów i sieci internetowych oraz zaprzestać korzystania z nich.

 

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.15 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

Zgodnie z art.16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Zgodnie z art.17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Jest to możliwe, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; gdy osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; gdy osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO; gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane osobowe mają zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, który ma zastosowanie do administratora lub gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

Zgodnie z art.18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy osoba ta kwestionuje prawidłowość tych danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy administrator nie potrzebuje już ich do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli administrator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz dalszego przetwarzania danych osobowych do takich celów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kwestionowania wykorzystywania jej danych osobowych, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co w wpływałoby na nią w istotny sposób lub wywoływałoby w stosunku do niej skutki prawne.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi, tj. spółce NextLevel, d.o.o., w zakresie jednego kanału komunikacji lub większej ich liczby, bądź uzyskać dostęp do danych osobowych i je uzupełnić, korzystając z następujących sposobów:

Po otrzymaniu oświadczenia o wycofaniu zgody, nie będziemy już wysyłać Państwu wiadomości elektronicznych (e-maili, SMS-ów itp.) ani kierować do Państwa innej bezpośredniej, spersonalizowanej komunikacji. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, dostępu do danych osobowych, wycofania zgody bądź żądania związanego z wykonywaniem innych praw dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa życzenie nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni. Po wycofaniu przez Państwa zgody na osobistą, bezpośrednią komunikację za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów komunikacji nie będziemy już wysyłać Państwu wiadomości promocyjnych bądź usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe.

Administrator usunie Państwa dane osobowe niezwłocznie po upływie okresu przewidzianego dla przetwarzania w określonym celu, na które uprzednio udzielili Państwo zgody, lub w odpowiedzi na Państwa wyraźne oświadczenie o wycofaniu zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w ramach Klubu Next365

Jeśli jesteś członkiem Klubu Next365, gromadzimy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, data urodzenia, telefon, typ telefonu, adres e-mail, data przystąpienia, ilość zakupów, ważność członkostwa, data zakończenia członkostwa, sposób zakończenia członkostwa, powód zakończenia członkostwa, reprezentant, sposób powiadomienia, data kontaktu, kwota zakupów, relacja rodzinna, informacje o zakupach dokonanych w poszczególnych promocjach i subpromocjach, informacje o przeszłych zamówieniach, informacje o zamówieniach i zakupach (historia zakupów: zakup określonych przedmiotów, grup produktów, grup zakupów), metoda przypomnienia, dane dotyczące odpowiedzi na kierowane oferty, dane dotyczące odpowiedzi na telefon w przeszłości, dane dotyczące udziału w grach z nagrodami, konkursach, ankietach i quizach.

NextLevel przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu wypełnienia swoich zobowiązań w odniesieniu do umowy wynikającej z członkostwa w Klubie Next365 oraz z zawartych umów sprzedaży z klientami (zamawiania produktów). Na potrzeby wypełniania zobowiązań wynikających z umowy i wykonywania praw wynikających z umowy NextLevel przetwarza kontaktowe dane osobowe klientów lub członków Klubu Next365 (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail) w celu: identyfikacji klienta lub członka, zawarcia umowy, dostawy zamówionych towarów, dostawy zamówionych towarów do domu, rozstrzygania ewentualnych zastrzeżeń lub skarg osób fizycznych, wysyłania klientom lub członkom powiadomień dotyczących realizacji stosunku umownego oraz w innych celach niezbędnych do realizacji, lub zawarcia umowy między NextLevel a klientem, lub członkiem.

W przypadku członkostwa w Klubie Next365 dane osobowe osoby fizycznej będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w kontekście realizacji praw i zobowiązań wynikających z Umowy członkowskiej Klubu Next365.

 

Data opracowania: 12. 2. 2020

Data ostatniej modyfikacji: 26. 1. 2023

Dostawa w ciągu 2 dni
Płatność za pobraniem
Polski magazyn